Hvad siger loven?

Færdselslovens §2 definerer Parkering på denne måde:

"17. Parkering: enhver hensætning af et køretøj med eller uden fører. Standsning kortere end 3 minutter,
standsning for af- eller påstigning samt af- eller pålæsning af gods anses dog ikke for parkering."

Opkrævning og inddrivelse af parkeringsafgifter er fastlagt i Færdselslovens §122a samt i Justitsministeriets bekendtgørelse af 17. oktober 2005:

"§122a. Justitsministeren kan bestemme, at kontrollen med overholdelsen af de bestemmelser,
der nævnes i §121, stk. 1, helt eller delvis overlades til kommunalbestyrelsen (...)
Justitsministeren fastsætter nærmere regler om den kommunale parkeringskontrols virksomhed."

Ifølge Færdselslovens §121, stk. 2, kan Parkeringskontrol Nords afgørelse i forbindelse med klager ikke indbringes for en højere administrativ myndighed:

"§121. Politiet kan pålægge en afgift for overtrædelse af: 
1) §28, stk. 2, 1. pkt., 2) § 28, stk. 3, for så vidt angår standsning eller parkering på cykelsti, gangsti, midterrabat og helleanlæg samt standsning eller parkering med hele køretøjet på fortov, 3) §29, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 og 10, og stk. 2, 4) §29, stk. 3, nr. 1, nr. 2 for så vidt angår parkering ud for ind- og udkørsel til og fra ejendom, nr. 3 og 4, 5) standsnings- eller parkeringsforbud, der angives ved afmærkning, 6) de bestemmelser om parkering i opholds- og legeområder, der udfærdiges i medfør af §40, 7) standsnings- eller parkeringsforbud, der fastsættes efter §§92 og 92d, selv om forbuddet ikke angives ved afmærkning, 8) andre bestemmelser om standsning eller parkering, der fastsættes i medfør af §§92, 92d og 93, og 9) de bestemmelser om benyttelse af parkometre, parkeringsautomater eller lignende, der udfærdiges i medfør af §107, stk. 2, i lov om offentlige veje.
Stk. 2. Afgørelse om pålæggelse af afgift kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed og er ikke omfattet af forvaltningslovens §19."

Læs også Vejledning til udfærdigelse af parkeringsafgifter og få et indblik i, hvordan vores parkeringskontrollørere arbejder